Alle søknader om elevplass på Kristen VGS Vennesla blir avgjort i iht. dette reglementet. Reglementet er utarbeidet spesielt for Kristen VGS Vennesla med hjemmel i skolen sin rett og plikt til å lage eget inntaksreglement jf. Privatskoleloven (PSL) §3-1, 3 ledd. Hovedprinsippene samsvarer med rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, U-dir-5-2010.

§ 1 Inntak: Skolen har hele landet som inntaksområde jf. FSL § 3-1 og søknad om skoleplass skal primært sendes via VIGO. I tillegg skal eget søknadsskjema for tilleggsopplysninger som ligger på skolens hjemmeside fylles ut og sendes.

§ 2 Søknadsfrister: Søknadsfrist er 1. mars. Kopi av vitnemål fra grunnskolen med avsluttende fag fra 8, 9 og 10 trinn, karakterutskrifter, attester og eventuelt demo sendes separat i posten og må være skolen i hende innen søknadsfristen. Søknader om inntak på særskilt grunnlag, må sendes hjemfylket med kopi til Kristen VGS Kristiansand iht. gjeldende frister (1. februar). For å søke på særskilt grunnlag må uttalelse fra PPT eller tilsvarende vedlegges søknaden. Søknader utenom Vigo, på skolens eget søknadsskjema behandles på lik linje med søknader fra Vigo. En elev som blir tatt inn ved Kristen VGS Kristiansand bruker av retten sin til videregående opplæring jf. FSL § 3-2.

§ 3 Dokumentasjon til skolen: Vitnemål, karakterbevis, kompetansebevis, fagbrev

Ved inntak til Vg1 blir karakterer fra grunnskolen lagt til grunn og disse skal leveres innen fristen. 
  • Alle Vg1 søkere skal levere karakterbevis fra 1 semester fra 10. klasse innen 1.mars og fullstendig vitnemål fra grunnskolen innen 30. juni
  • Øvrige nye søkere til Vg2 og Vg3 fra andre skoler og alle søkere til Vg3 påbygg skal levere karakterbevis fra 1 semester innen 1.mars og fullstendig vitnemål fra grunnskolen innen 30. juni. vitnemål eller kompetansebevis fra grunnskolen og fullførte studier fra Vg1, Vg2 og eventuelt fagbrev. 
  • Avsluttede fag fra 8. og 9. klasse samt summen av karakterene for 1. termin i fag som blir avsluttet i 10. klasse, blir lagt sammen. 

Følgende fag blir medregnet:
1. RLE
2. Norsk hovedmål skriftlig
3. Norsk sidemål skriftlig
4. Norsk muntlig
5. Matematikk
6. Engelsk skriftlig
7. Engelsk muntlig
8. Samfunnsfag
9. Naturfag
10. Musikk
11. Kunst og håndverk
12. Kroppsøving
13. Mat og helse
14. Spa/Ty/Fr eller Eng/No fordypning

§ 4 Poengberegning ved inntak: Summen av tallkarakterene i disse fagene blir lagt sammen, delt på tallet oppnådde karakterer og deretter ganget med 10.

Elev som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket. Søkere med høyere poengsum blir tatt inn framfor søkere med lavere poengsum. Siste elevplass blir avgjort ved loddtrekning, dersom det er to eller flere søkere med samme karakterpoengsum. Man kan oppnå inntil 60 poeng på vitnemål og karakterer. Det kan i tillegg bli gitt til sammen inntil 10 ekstrapoeng ut fra følgende kriterier: A) Demo (faglig nivå) og B) Misjonær-/pastorbarn.

§ 5 Minstekarakter ved inntak: Elever som har under 3,5 (35 poeng) i snittkarakter tas ikke inn som ordinære søkere på utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama og Studiespesialisering. Skolen kan likevel velge å gjøre unntak. For søkere til utdanningsprogrammet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse gjelder ikke snittkarakter. (Se §17.)

§ 6 Mottak av skoleplass: Eleven/foresatte må gi skriftlig beskjed på skolens mottaksskjema om at de tar skoleplassen. Skolen sender skjemaet til søkerne og frist for tilbakelevering er 15. april ved hoved inntaket pr. 1 april. Frist for skriftlig tilbakemelding er 20. Mai ved andre inntak som skjer den 5. Mai. Ved senere inntak gjøres avtaler fortløpende mellom skolen og elever/foresatte.

§ 7 Administrasjonsgebyr: Ved mottak av skoleplass må administrasjonsgebyret betales. Dette er et engangsgebyr på kr 1950,- som ikke betales tilbake dersom eleven IKKE tar imot skoleplassen likevel, men som regnes som elevkontingent for august for elever som fortsetter ved skolen. Vg3 Påbygg er i utgangspunktet fritatt for administrasjonsgebyr men må betale administrasjonsgebyret som et engangsbeløp på kr 1950,- dersom skoleplassen sies opp etter 1. Oktober.

§ 8 Avbrudd i skolegangen / oppsigelse: Dersom eleven ønsker å avslutte skolegangen eller si opp skoleplassen ved skolen, må dette meldes skriftlig til skolen innen 15 oktober for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Dersom fristene ikke overholdes, vil skolen kreve skolepenger for semesteret. Dersom eleven er under 18 år, må foresatte signere oppsigelsen.

§ 9 Utbetaling av leasing MAC / PC: Elever som avbryter skolegangen /sier opp skoleplassen, må betale ut gjenstående leasing av total 31 mnd (MAC) eller 11 mnd (PC) av en månedspris på kr 420 beregnet på 10 mnd. basis pr skoleår. Skolen fakturerer det gjenstående leasingbeløpet fordelt på inntil 2 fakturaer over 2 mnd.

§ 10 Omvalg: Elever kan søke omvalg etter Vg1 og Vg2. Omvalg må vedtas av fylkeskommunen i elevens hjemfylke (Jf. FSL §3-3 fjerde ledd og opplæringsloven §3-1 fjerde ledd).

§ 11 Fortrinnsrett: Elever som går på Kristen VGS Kristiansand har automatisk rett til en skoleplass i Vg2 eller Vg3 dersom de har oppnådd beståtte karakterer i alle fag. Elever som ikke har oppnådd beståtte karakterer i alle fag kan tas inn dersom det vurderes til beste for eleven og en gjennomførbar handlingsplan kan utarbeides. Elever som er søkt inn på spesielle vilkår kan etter individuell vurdering få muligheten til fortsette på Vg2 og Vg3 selv om de ikke har bestått karakterer i alle fag på Vg1 og Vg2.

§ 12 Inntak på Vg2 og Vg3: Ved inntak til Vg2 og Vg3 blir karakterene for 1. semester fra henholdsvis Vg1 og Vg2 lagt til grunn. Dette gjelder for de elevene som allerede går på Vg1 eller Vg2. Dette gjelder alle søkere, enten de kommer fra Kristen VGS Kristiansand eller andre skoler.

§ 13 Inntak etter svangerskap: Elever som slutter skolen grunnet svangerskap vil bli prioritert ved søknad om skoleplass senere år. De kan tas inn hele skoleåret dersom det er ledige plasser og at dette er praktisk mulig å få til.

§ 14 Inntak etter skoleslutt av personlige grunner: Elever som av personlige grunner har sluttet skolen vil kunne bli prioritert ved ny søknad om skoleplass. De kan tas inn hele skoleåret dersom det er ledige plasser og det er praktisk mulig.

Paragrafer som kun gjelder enkelte utdanningsprogram 
§ 15 Inntak med begrunnelse i valg av instrument: For å sikre et musikkfaglig godt miljø for samspill innen ulike stilarter blir vesentlige instrumenter prioritert med minimum en utøver. Hva som er vesentlig blir avgjort av utvalg av instrumenter som mangler på det tidspunktet søknadene blir behandlet og samlet poengsum blir avgjørende dersom flere søkere spiller disse instrumentene.

§ 16 Inntak med begrunnelse i valg av programfag og ferdigheter: Inntil 12 av elevplassene på dans og 12 av elevplassene på drama på Vg1, Vg2 og Vg3 kan bli tildelt elever ut fra ferdigheter innen disse to programfagene. Elevene vurderes da ved en prøvespilling og/eller innsendt cd. Vurderingen foretas av skolens prøvenemd bestående av koordinatorer på MDD og programfaglærere i dans eller drama.

§ 17 Inntak til Vg3 Påbygg: For søkere til utdanningsprogrammet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse legges karakterbevis fra yrkesfaglig utdanningsprogram og fagbrev til grunn ved inntak til skoleplass.

Klageadgang 
§ 18 Klagerett ved avslag på skoleplass: Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven §2, departementet v/ Fylkesmannen i Vest-Agder er klageinstans, Jfr. FSL §3-1, 6. ledd og Forvaltningsloven kap. IV, V og VI. Skriftlig klage til Fylkesmannen må sendes via skolen v/rektor.

Sist revidert og vedtatt i styremøte ved Kristen VGS Kristiansand 30.01.2017 

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies