§1. FORMÅL:

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§2. VIRKEOMRÅDE:

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Kristen VGS Vennesla. Reglementet gjelder på skolens område, i skoletiden, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Skolen er underlagt Privatskoleloven (PSL) og dens forskrifter.

§3. RETTIGHETER:

 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for videregående opplæring.
 2. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.
 3. Elevene har rett til å få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot. Det bør holdes 3 elevsamtaler, en ved skolestart, en i november/desember og en i mars/april.
 4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og helsesøster.
 5. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.
 6. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg, jf. PSL §3-11.
 7. Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jf. PSL §5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
 8. Elevene har rett til gratis å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål i samsvar med den planen som er lagt for timen.

§4: PLIKTER

 1. Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder
 2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar.
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid.
 4. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.
 5. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter ordensreglementets §8, også medføre erstatningsansvar iht. skadeerstatningsloven.
 6. Plaging, banning, krenkende atferd, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferds-normer aksepteres ikke, og vil kunne medføre refsingstiltak.
 7. Røyking skal kun foregå utenfor skolens område, på anvist plass bak næringsbygget.
 8. Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi.
 9. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 10. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Det er ikke tillatt å kopiere fra eller endre skolens IKT-programvare eller legge inne annen programvare uten tillatelse fra rektor.
 11. Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr skal være på lydløs i opplæringstiden. Bruk av mobiltelefoner i timene gir anmerkning. Elevene kan fritt bruke mobiltelefon i friminutt og fritimer.
 12. Eleven er selv ansvarlig for sine personlige eiendeler.
 13. Datamaskiner skal primært brukes til undervisningsformål i skoletiden, og skal ikke benyttes verken i leksjoner eller i friminutt uten særskilt avtale med lærer. Unntaket gjelder i fritimer og lunch-timen. Da kan maskinen benyttes fritt av elevene til private formål, så vel som til undervisning og lekser.
 14. Kjæledyr skal ikke uten særskilt avtale tas med på skolen.
 15. Egne eller andres barn skal ikke uten særskilt avtale tas med på skolen.

§5. FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK:

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt.

Fusk eller forsøk på fusk vil vanligvis få konsekvenser for karakteren i orden og atferd. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen vises det til forskriften til PSL §3-35 som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve (som privatist) 1 år etter at eksamen ble annullert.

§6: FRAVÆR

 1. Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen skal skolen ha beskjed snarest mulig. Dette gjelder særlig instrumentalundervisning. Dersom eleven gjentatte ganger uteblir fra instrumentalundervisning kan det føre til nedsatt ordenskarakter.
 2. Elevene skal dokumentere alt fravær ved utfylling av standard fraværsskjema som leveres kontaktlærer eller legges i fraværskassen (låst postkasse bestemt til dette formålet).
 3. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming.
 4. Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag skal vurderes individuelt, med vekt på elevens deltakelse i opplæringen. Ved grensetilfeller skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne gi standpunktkarakter skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel.
 5. Alt fravær for elever føres på vitnemål, kompetansebevis og årskursbevis. Fravær føres i dager og enkelttimer for alle elever. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. For inntil 10 skoledager i ett opplæringsår kan eleven søke rektor om å få untatt fraværet på vitnemålet av følgende grunner:
  • Helse og velferdsgrunner
  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid
  • Hjelpearbeid
  • Lovpålagt oppmøte
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
   (jf. Forskrift til PSL §3-46)
 6. Ved sykdom godtas egenmelding/melding fra foreldre dersom eleven er under 18 år som dokumentasjon de første 3 dagene. Etter dette kreves det legeattest.

§7: PERMISJON

 1. Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og innleveres i god tid. Permisjon gis ikke dersom det kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, f.eks for gjennomføring av samarbeidsprosjekter.
 2. Faglærer kan gi permisjon for enkelttimer. For permisjoner på 1 dag eller mer skal det søkes til rektor, som i samråd med kontaktlærer og berørte faglærere, avgjør om permisjonen innvilges. Avslag kan påklages til rektor.
 3. I de tilfeller det inngås avtale om selvstendig studiearbeid i permisjonstiden vil det ikke bli ført fravær. Dette avgjøres av faglærer i samråd med rektor.

§8: REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner; Refsingstiltak:

  Inndragning av personlig utstyr (data, mobil etc.)
  Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen
  Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
  Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan bortvisning gjennomføres:

En bortvising av eleven kan skje fra en og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse.
Rektor delegerer følgende avgjørelse til lærer: En elev som forstyrrer undervisningen eller på andre måter bryter skolereglementet kan av timelærer/kontaktlærer bortvises i inntil 2 timer (jf.PSL§3-10).

Hvis det er grunnlag for det kan rektor bestemme bortvisning av eleven for resten av dagen og inntil 5 dager pr skoleår (jf.PSL§3-10). En eventuell bortvisning skal skje i samråd med lærer og etter at både elev og lærer samt eventuelle vitner har fått forklare seg.

Ved bortvisning for resten av dagen eller mer skal saken behandles av rektor, i samråd med lærer og konferanse med elev. Det gjøres da et enkeltvedtak som protokollføres og sendes til foresatte dersom eleven er under 18 år. (jf.PSL§3-9 og §3-10).

Bortvisning for resten av skoleåret, (jf. PSL §3-10), etter vedtak av fylkeskommunen.
I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven taper retten til videregående opplæring.

I tillegg til refsingstiltak og særskilt tiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak:

  Nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd
  Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser for slike aktiviteter
   Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven

 

  istandsetter/vasker, eller betaler erstatning etter reglene i skadeserstatningsloven
  Politianmeldelse

Ved fastsetting av karakter i orden og adferd skal følgende vurderingskriterier legges til grunn:

  Gjentatte brudd på skolereglementet
  Manglende/for sent innlevering av pålagte arbeider
  For sent-komming
  Manglende orden i skolesakene
  Gjentatte forstyrrelser av undervisningen
  Fusk
  Dårlig opptreden overfor andre

§9: SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen (jf.PSL §3-9). Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes.

Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. § 16. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage (kap. VI) og om retten etter §18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter.

Vedtatt i styremøte 29. Januar 2014

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies