§1. FORMÅL:

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø ved Kristen VGS Vennesla. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for medelever ved Kristen VGS Vennesla.

§2. VIRKEOMRÅDE:

Reglementet gjelder for elever ved Kristen VGS Vennesla. Reglementet gjelder under all opplæring i regi av skolen, på ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi.
Reglementet er laget med hjemmel i av Friskoleloven (FRL)

§3. ELEVENES RETTIGHETER:

3.1 Elevene har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skolen til enhver tid og for videregående opplæring, jfr. Forskrift FRL kapittel 3.
3.2 Elevene og skolen har gjensidig rett til og ansvar for å skape et godt læringsmiljø, gode samarbeidsformer, fremme trivsel og gode relasjoner mellom elevene og i forhold til skolens
ansatte.
3.3 Elevene har rett til gratis å benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål i samsvar med den planen som er lagt for timen.
3.4 Elevene har rett til og bør ta opp med skolen forhold som ikke fungerer tilfredsstillende.
Dette bør gjøres skriftlig til skolens ledelse. Elevene kan også benytte seg av å gå gjennom elevrådet i slike tilfeller.

§4: ELEVENES PLIKTER OG ANSVAR

4.1 Elevene plikter å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrifter og instrukser som til enhver tid gjelder ved skolen.
4.2 Elevene forplikter seg til daglig å holde seg oppdatert via skolens informasjonskanaler.
Herunder er It`s learning, informasjonsmøte 10 på 10 (obligatorisk oppmøte), infoskjermen og informasjon som gis av skolens ledelse, kontaktlærer, rådgiver, sosiallærer, og andre lærere.
4.3 Det er ved Kristen VGS Vennesla nulltoleranse for psykisk og fysisk trakassering, dvs.krenkende atferd, utfrysing, mobbing og vold.
4.4 Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningstimer. Elevene plikter å møte presist og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere og gjøre avtalt arbeid innen de fristene som er satt. Herunder oppgaver på It`s learning.
4.5 Elevene forplikter seg til enhver tid å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves. Dette skal ikke være i strid med de forskrifter som er fastsatt av departementet vedrørende undervisningsutstyr.
4.6 Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner jfr. Skolens ordensreglement § 8, også medføre erstatningsansvar for foresatte, jfr. Skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2.
4.7 Det er ikke tillatt å bruke datamaskiner som brukes på skolen til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Datamaskinene skal ikke brukes i undervisningen før lærer gir beskjed.
4.8 Datamaskiner skal primært brukes til undervisningsformål i skoletiden, og skal ikke benyttes verken i leksjoner eller i friminutt uten særskilt avtale med lærer. Unntaket gjelder i fritimer og lunsj timen. Da kan maskinen benyttes fritt av elevene til private formål, så vel som til undervisning og lekser. Skolen har rett til å installere programvarer som skal brukes til undervisningsformål og ved tilsyn i vurderingssituasjoner, på alle elevenes maskiner som brukes i skolesammenheng.
4.9 Elevene er selv ansvarlige for sine personlige eiendeler.
4.10 Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr skal være på lydløst i undervisningstiden. Elevene kan fritt bruke mobiltelefon i friminutt og fritimer.
4.11 Kjæledyr skal ikke uten særskilt avtale med rektor tas med på skolen.
4.12 Egne eller andres barn skal ikke tas med på skolen uten særskilt avtale med rektor eller faglærer.
4.13 Det er ikke tillatt å spise eller drikke annet enn vann i undervisningsrommene uten særskilt tillatelse av faglærer. Ordenselever og elever har sammen ansvaret for at klasserommet er ryddig etter endt skoledag.
4.14 Røyking og bruk av snus eller lignende nikotinholdige stoffer er helt forbudt på skolens område, både ute og inne, jfr. Tobakksskadeloven § 5-27.
4.15 Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er forbudt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi.
4.16 Det er forbudt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.

§5: FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK

5.1 Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt på vurderingssituasjoner, anses som fusk eller forsøk på fusk. Hjelpemiddelbruk angis på den enkelte vurderingssituasjon. Fusk eller forsøk på fusk vil føre til annullering av vurderingssituasjonen, og kan medføre at man mister karaktergrunnlag i faget. Fusk eller forsøk på fusk vil også få konsekvenser for elevenes adferds karakter.
5.2 Dersom en elev blir tatt for fusk, vil foresatte bli kontaktet umiddelbart dersom den aktuelle eleven er under 18 år.
5.3 Det er egne regler for fusk og plagiat på eksamen, fastsatt av Utdanningsdirektoratet for det enkelte fag.

§6: DELTAGELSE OG FRAVÆR I UNDERVISNINGEN

6.1 Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Om en elev er syk og ikke kan møte til undervisning, skal dette meldes fra om til kontaktlærer. Musikkelever skal gi direkte beskjed til sin lærer om sykdom i samspillstimer, hoved og bi-instrument undervisning. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen skal faglærer eller kontaktlærer ha beskjed snarest mulig.
6.2 Elever og foresatte har et felles ansvar for å bekrefte og dokumentere alt fravær fra skolen.
Det er viktig at dokumenteringen skjer så fort det praktisk lar seg gjøre. Foresatte er ansvarlige for å bekrefte og dokumentere fravær for elever under 18 år. Fraværet skal bekreftes og dokumenteres via skolens nettbaserte fraværssystem.
6.3 Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær.
Inntil 15 minutter føres som for sent komming. Elever som kommer for sent til første undervisningstime på grunn av busser som er forsinket, får ikke anmerkning. Ved vanskelige bussforhold kan det søkes rektor om unntak fra anmerkning ved at man kommer for sent til enkelte timer og/eller at man må gå noe tidligere i siste undervisningstime.
6.5 Elever med mer enn 10 % fravær i et fag, vil som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Ved overskridelse av 5 % fravær i faget, sendes det ut skriftlig varsel via skolens nettbaserte fraværssystem.
6.6 Ved manglende deltakelse i timene, eventuelt gjentatt fravær ved prøver, eller manglende innlevering av hjemmearbeid, kan eleven miste halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i de aktuelle fag. Manglende standpunktkarakterer fører til at en mister muligheten til å få godkjent vitnemål.
6.7 Elever som har høyt udokumentert fravær kan medføre nedsatt ordens- og adferdskarakter.
6.8 I samsvar med §3-46 i Forskrift til FSL kan rektor i spesielle situasjoner gi fri fra opplæringen uten at det føres på vitnemålet. Eleven må søke om fri 14 dager på forhånd via skolens nettbaserte fraværssystem og levere dokumentasjon som vedlegg til søknaden. Fri fra undervisningen gis ikke dersom det kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, for eksempel for gjennomføring av samarbeidsprosjekter.
6.9 Om en elev velger å ta fri fra opplæringen på tross av et eventuelt avslag på søknad eller bryter reglene om antall dager som er innvilget vil dette medføre anmerkning i adferd.

§7: REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte seg av følgende reaksjoner:
8.1 Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen:
Eksempler på anmerkningsgrunner orden:
• Kommer for sent til undervisning
• Manglende utstyr til time
• Ikke levert inn innleveringer/ikke gjort lekser

Eleven vil motta varsel om fare for nedsatt ordenskarakter når eleven har passert 7 anmerkninger. Dersom en elev overstiger 12 anmerkninger i løpet av et semester, vil dette normalt føre til nedsatt karakter i orden. Antallet er veiledende og skolen har anledning til å bruke skjønn når karakterene skal settes.

Eksempler på anmerkningsgrunner adferd:
• Uriktig bruk av Mac/data i timen
• Bruk av mobiltelefoner i timen
• Bruk av tobakksprodukter på skolens område
• Hærverk
• Dårlig opptreden overfor andre
Eleven vil motta varsel om fare for nedsatt adferdskarakter når eleven har passert 5 anmerkninger. Dersom en elev overstiger 10 anmerkninger i løpet av et semester, vil dette normalt føre til nedsatt karakter i adferd. Når karakteren i adferd skal settes, brukes stor grad av skjønn og alvorlighetsgraden i anmerkningene som er satt er avgjørende.
8.2 Inndragning av personlig utstyr (data, mobil etc.)
8.3 Påtale fra rektor, assisterende rektor eller inspektør.
8.4 Nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og atferd.
8.5 Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglene for slike aktiviteter.
8.6 Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven istandsetter, vasker eller betaler erstatning, jfr. Skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2.
8.7 Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan bortvisning fra skolen gjennomføres, jfr. FRL § 3-9 og § 3-10.
8.8 Politianmeldelse.

§9: SAKSBEHANDLING VED REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

9.1 Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. FRL § 3-9. Reaksjoner og begrunnelse for dette skal nedtegnes.
9.2 Før særskilt tiltak, dvs. enkeltvedtak tas i bruk, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner, jfr. Forvaltningsloven §2. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever og foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr.
Forvaltningsloven kapittel IV § 16, og om retten til å se sakens dokumenter, jfr. Forvaltningsloven kapittel IV §18 jfr. § 19. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage jfr. Forvaltningsloven kap.VI § 28-36.

Sist revidert og vedtatt i styremøte ved Kristen VGS Vennesla 15.02.17

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies