Fraværsreglene
  • Elevene har frammøteplikt til undervisningen. Om en elev er syk og ikke kan møte til undervisning, skal dette meldes fra om til kontaktlærer. 
  • Elever og foresatte har et felles ansvar for å bekrefte og dokumentere alt fravær fra skolen. Alt fravær skal bekreftes og dokumenteres.
  • Elever med mer enn 10 % fravær i et fag, vil som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Ved overskridelse av 5 % fravær i faget, sendes det ut skriftlig varsel via skolens nettbaserte fraværssystem.
  • Ved manglende deltakelse i timene, eventuelt gjentatt fravær ved prøver, eller manglende innlevering av hjemmearbeid, kan eleven miste halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i de aktuelle fag. 
  • Elever som har høyt udokumentert fravær kan medføre nedsatt ordens- og adferdskarakter.
  • I samsvar med §3-46 i Forskrift til FSL kan rektor i spesielle situasjoner gi fri fra opplæringen uten at det føres på vitnemålet. Eleven må søke om fri 14 dager på forhånd via skolens nettbaserte fraværssystem og levere dokumentasjon som vedlegg til søknaden. Fri fra undervisningen gis ikke dersom det kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, for eksempel for gjennomføring av samarbeidsprosjekter.
  • Om en elev velger å ta fri fra opplæringen på tross av et eventuelt avslag på søknad eller bryter reglene om antall dager som er innvilget vil dette medføre anmerkning i adferd.

Rutiner ved uforutsett fravær pga sykdom og liknende
1) Ring/send sms til kontaktlærer og gi beskjed om at du blir borte fra skolen.
VG1 Ina Beate Bakken
404 01 077
Inabb@kv.vgs.no
VG1 Knut Åge Haugen
920 73 034Knutaage@kv.vgs.no
VG2 Lars Martin Torp930 88 361Lars@kv.vgs.no
VG2 Studiespes. Kent Andersen466 26 838Kent@kv.vgs.no
VG3 Stine Ramselien936 88 391Stine@kv.vgs.no
VG3 Påbygg Janne Nygaard913 49 668Janne@kv.vgs.no

2) Når det kreves legeerklæring skal det leveres gyldig dokumentasjon på fraværet i resepsjonen på KV.
MERK-Det kreves legeerklæring hvert skoleår for:  Kronisk sykdom, fravær på tentamen og eksamen og ved fravær over 3 dager sammenhengende.

Rutiner ved planlagt fravær (tur, planlagte legetimer, sykehusbesøk, kjøretimer etc.)
1) Søk via iSkole i god tid.
2) Fraværet er kun innvilget når rektor har godkjent søknaden via iSkole.

Oversikt over fraværsgrense i ulike fag: Dokument
Les mer om Udir sitt regelverk for fravær i videregående skole via: Udir.no

Skjema ved fravær
Søknad om gyldig fravær på grunn av kollektiv trafikk: Skjema
Meldingslapp om fravær fra undervisningstimen: Skjema
Søknad om fratrekk av fravær: Skjema

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern