Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Skoleskyssen organiseres av AKT, i nært samarbeid med rutebilselskaper, drosjer og andre undertransportører.

SKOLESKYSS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER I AGDER
For elever i videregående skoler som har mer enn 6 km daglig reiselengde én vei mellom bopel og skole, eller for elever som må reise med båt, sørger
AKT på vegne av fylkeskommunene for fri skyss eller skysstilskudd. For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe Ungdomskort. Nærmere opplysninger fås på skolene.
Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke. Elever som tar videregående opplæring i andre fylker kommer ikke uten videre inn under skyssordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i eget fylke

Elevene kan søke skoleskyss enten via VIGO eller på et skjema som sendes inn av skolen.
Søk skoleskyss via: VIGO
Søk skoleskyss via: Skjema

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern